Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2020, thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng khả quan, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 148.547 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong 10 tháng qua, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đạt 537.326 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 434.625 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 38.975 tỷ đồng.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 131,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đạt 531,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% so với 9 tháng năm 2019.

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5.7%; bồi thường 13.996 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 34% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Còn với mảng bảo hiểm nhân thọ, doanh thu bảo hiểm của khối này ước đạt 89.914 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến hết tháng 9/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.194.800 hợp đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 56,1%, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 5,6%, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 27,3%, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 8,0% giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 3%, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 11.123.468 tăng 14%.