Theo báo cáo của Bộ Tài chính, qua 11 tháng của năm 2020, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 542.757 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính từ đầu năm 2020 đến hết tháng 11/2020, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm qua 11 tháng ước đạt 165.781 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 54.154 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 111.627 tỷ đồng.Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 449.355 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 48.172 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 401.183 tỷ đồng.

Thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy, đến nay toàn thị trường bảo hiểm có 69 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gồm: 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 18 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Bên cạnh 69 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trong nước, còn có 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.Tổng tài sản tính đến hết tháng 11/2020 ước đạt 542.757 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019;  trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 94.269 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 448.488 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2020, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã đự báo thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm 2020 với kế hoạch dự kiến như: Tổng tài sản ước đạt 514.795 tỷ đồng (tăng 13,30% so với cùng kỳ năm 2019); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 433.063 tỷ đồng (tăng 15,01% ); Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt 334.939 tỷ đồng (tăng 17,13%); Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 188.730 tỷ đồng (tăng 18,42% so với cùng kỳ năm 2019)…

tapchitaichinh.vn