Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

Bảo vệ người gửi tiền

Theo số liệu được công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tính đến ngày 30/6/2020, BHTGVN thực hiện quản lý 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã và 1.182 Quỹ tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô. Đồng thời, BHTGVN đã hoàn thành cấp lại 8 Chứng nhận tham gia BHTG và cấp 75 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG.

Tổng số phí BHTG tính đến hết tháng 6 thu được là hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt. Đối với một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt, BHTGVN đã thực hiện miễn nộp phí theo quy định, qua đó hỗ trợ các tổ chức này tháo gỡ khó khăn.

Nửa đầu năm 2020, hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, do đó chưa phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, BHTGVN vẫn luôn tập trung bám sát diễn biến tình hình các tổ chức tham gia BHTG để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Hiện nay, BHTGVN thực hiện giám sát đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG thông qua việc khai thác dữ liệu hiệu quả từ NHNN đồng thời ban hành các văn bản nội bộ nhằm hoàn thiện hơn nữa việc xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, đáp ứng hiệu quả yêu cầu hoạt động nghiệp vụ. Định kỳ, BHTGVN hoàn thành và gửi NHNN các báo cáo giám sát chung đối với hệ thống tổ chức tham gia BHTG và báo cáo giám sát chuyên sâu. Báo cáo giám sát và báo cáo tóm tắt chú trọng nêu những vấn đề mới phát sinh, những điểm cần lưu ý đối với các tổ chức tham gia BHTG để từ đó tham mưu cho Lãnh đạo NHNN và Lãnh đạo BHTGVN có biện pháp giải quyết kịp thời, đồng bộ.

Trong những tháng đầu năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, BHTGVN phải tạm hoãn kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số đơn vị trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, BHTGVN đã tập trung triển khai kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch.

Công tác tham gia kiểm soát đặc biệt được BHTGVN chú trọng triển khai một cách tích cực thông qua việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong việc xử lý tham gia hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD; chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2020 để đảm bảo BHTGVN có đầy đủ nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng đủ điều kiện khi phát sinh.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BHTGVN đã được NHNN phê duyệt, BHTGVN thực hiện các phương án đầu tư nhằm đảm bảo an toàn và phát triển vốn, thực hiện thu hồi gốc và lãi các khoản đầu tư đến hạn đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhằm đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Quy mô quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN cũng đạt mức hơn 58 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để BHTGVN có thể triển khai các nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ an toàn hệ thống ngân hàng.

Tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng

Trong các tháng còn lại của năm 2020, BHTGVN xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, trong đó có tiếp tục nghiên cứu và chủ động đề xuất sửa đổi Luật BHTG, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của BHTGVN cho phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực của BHTGVN để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý tổ chức tín dụng yếu kém; hoàn thành Đề tài theo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2019 của NHNN với chủ đề “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam đến năm 2025” và các đề tài nghiên cứu của BHTGVN theo kế hoạch; tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của BHTGVN…

Về các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN sẽ triển khai đầy đủ, hiệu quả theo quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Nâng cao công tác giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là kiểm tra đầy đủ các nội dung đối với các tổ chức tham gia BHTG theo chỉ đạo của NHNN.

BHTGVN cũng sẽ tích cực tham gia vào quá trình xử lý các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của NHNN. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các TCTD.

Bên cạnh đó, BHTGVN sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định. Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

Đặc biệt, BHTGVN sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng, lan tỏa chính sách BHTG đến tất cả các công chúng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG.

Theo Congthuong.vn