Đảng uỷ Tcty CP Bảo hiểm Petrolimex, TCty Hoá Dầu Petrolimex,  Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 – khoá XII của Đảng. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Khê – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đào Nam Hải – bí thư Đảng uỷ- Tổng GĐ Tcty CP Bảo hiểm Petrolimex; đồng chí Ngô Đức Giang- Phó TGĐ Tcty Hoá dầu Petrolimex và đồng chí Nguyễn Thành Tô – Phó TGĐ Đảng uỷ ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Thanh Khê quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Trần Thanh Khê – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết

Nghị quyết Trung ương 5 khẳng định xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại theo chuẩn mực quốc tế để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân chính là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Do vậy cần tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng …
Thông qua Hội nghị giúp mỗi cán bộ Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN ở nước ta; vận dụng linh hoạt vào thực tế công tác để góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững…