1. Bộ luật hàng hải
 2. Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
 3. Luật kinh doanh bảo hiểm
 4. Nghị định 23
 5. Nghị định 73
 6. Nghị định 98
 7. Nghị định 103
 8. Nghị định 109 
 9. Nghị định 214
 10. Thông tư 22
 11. Thông tư 35
 12.  Thông tu 50-1
 13. Thông tư 50-2
 14. Thông tư 50-3
 15. Thông tư 151