1. Bộ luật lao động
  2. Luật Công đoàn
  3. Nghị định 03
  4. Nghị định 23
  5. Nghị định 43
  6. Nghị định 45
  7. Nghị định 85