1. Luật doanh nghiệp
 2. Luật sửa đổi bổ sung thuế
 3. Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân
 4. Luật sửa đổi thuế thu nhập doanh nghiệp
 5. Luật thuế thu nhập cá nhân
 6. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 7. Nghị định 12
 8. Nghị định 65
 9. Nghị định 78
 10. Nghị định 96
 11. Nghị định 218
 12. Thông tư 111