Pháp luật bảo hiểm thương mại (tiếng Anh: Commercial insurance law) là tập hợp các qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lí, sử dụng các quĩ bảo hiểm thương mại.

Khái niệm

Pháp luật bảo hiểm thương mại trong tiếng Anh là Commercial insurance law.

Pháp luật bảo hiểm thương mại (Commercial insurance law) là tập hợp các qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lí, sử dụng các quĩ bảo hiểm thương mại.

Phân loại pháp luật bảo hiểm thương mại

Căn cứ vào mối quan hệ giữa trách nhiệm bảo hiểm và rủi ro, bảo hiểm được chia thành bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Do vậy, pháp luật bảo hiểm thương mại được cấu thành bởi pháp luật bảo hiểm nhân thọ và pháp luật bảo hiểm phi nhân thọ.

– Pháp luật bảo hiểm nhân thọ điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lí, sử dụng quĩ bảo hiểm nhân thọ mà việc trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh khi có sự kiện tiếp tục sống đến thời hạn xác định hoặc có sự kiện chết của người được bảo hiểm.

– Pháp luật bảo hiểm phi nhân thọ điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, quản lí, sử dụng quĩ bảo hiểm phi nhân thọ mà việc trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh khi có rủi ro xâm hại đối tượng bảo hiểm.

Nội dung chủ yếu của pháp luật bảo hiểm thương mại

– Qui định nội dung, cách thức, trình tự tạo lập quĩ bảo hiểm thương mại

Quĩ bảo hiểm thương mại của doanh nghiệp bảo hiểm được tạo lập từ nhiều nguồn khác nhau, đó là: Nguồn vốn chủ sở hữu; nguồn phí bảo hiểm do các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm góp; nguồn vốn phát sinh từ hoạt động đầu tư quĩ bảo hiểm; nguồn vốn huy động của doanh nghiệp bảo hiểm và các nguồn vốn khác.

– Qui định nội dung, trình tự, thủ tục sử dụng quĩ bảo hiểm thương mại

Quĩ bảo hiểm thương mại được doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng đáp ứng yêu cầu kinh doanh của mình, trong đó, trước hết và chủ yếu là trả tiền bảo hiểm theo qui định và theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Quĩ bảo hiểm còn được sử dụng để đầu tư sinh lời. Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm

– Qui định các phương thức, cách thức quản lí quĩ bảo hiểm thương mại

Nhà nước (thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền) còn trực tiếp thực hiện một số hoạt động thanh tra tài chính theo qui định của pháp luật.

– Qui định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể quan hệ bảo hiểm thương mại, trong đó qui định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

– Qui định loại nghiệp vụ bảo hiểm thương mại

– Qui định sự kiện bảo hiểm

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Pháp luật kinh tế, NXB Tài chính)

Theo Vietnambiz.vn