PJICO vừa phối hợp với Viện năng suất Việt Nam tổ chức lớp đào tạo nhận thức ISO 9001:2015
 cho lãnh đạo các phòng ban thuộc Tcty.

Theo giáo trình đào tạo, học viên được truyền tải 2 nội dung cơ bản là tổng quan về chất lượng và những thay đổi của TCVN ISO 9001:2015 so với 9001:2008; cách thức xây dựng hệ thống QLCL tại PJICO đáp ứng TCVN ISO 9001: 2015

Toàn cảnh buổi đào tạo

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là yêu cầu Doanh nghiệp/Tổ chức phải có “tư duy rủi ro” và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật đánh giá để nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn. Thông qua đó tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý, giúp bộ máy doanh nghiệp/ tổ chức có thể giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra, …

Khóa đào tạo thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng Công ty đến hệ thống quản lý chất lượng, mong muốn CBCNV trong Tổng Công ty hiểu và áp dụng đúng những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả kinh doanh và bắt kịp với tiến trình phát triển của khu vực cũng như thế giới.