Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, ngày 24/03/2020, Tổng Công ty PJICO chính thức phát động toàn thể CBCNV trong hệ thống tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống dịch bệnh  Covid-19 bằng  tiền  mặt  với  mức  ủng hộ tối  thiểu  một  ngày lương.

Ngay sau khi phát động chương trình, ghi nhận tại Văn phòng Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, các Phòng Ban, các CBCNV đã rất tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ . Tập thể CBCNV PJICO mong muốn sẽ góp phần giúp Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của toàn dân.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, PJICO luôn nỗ lực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp cho xã hội ở các lĩnh vực như giáo dục, môi trường, an toàn giao thông, phòng chống thiên tai…, và nay là đóng góp để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, PJICO đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ, xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó trong các trường hợp có thể xảy ra để phòng chống dịch bệnh. Công ty cũng tổ chức cấp phát khẩu trang y tế miễn phí cho CBCNV, trang bị nước rửa tay, dung dịch kháng khuẩn và các điều kiện vật chất cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh tại trụ sở làm việc, góp phần cùng người dân cả nước ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch./.