Ngày 20/6/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Tham dự Đại hội có trên 90% số đại biểu có quyền biểu quyết.

0436_IMG_2898.JPGToàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

ĐHĐCĐ bất thường 2017 của PJICO đã thông qua 2 nội dung chính: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty và thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Với đa số số phiếu tán thành, Đại hội đã biểu quyết: Ban kiểm soát không còn nằm trong cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty; Vốn điều lệ của Tổng công ty sau thương vụ phát hành riêng lẻ cho SFMI tăng lên và đã được Bộ Tài Chính chấp thuận là: 887.177.730.000 VNĐ.

Đại hội cũng đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trần Quốc Hùng; chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 20/6/2017; Bầu bổ sung ông Joo, Hea Yun – Phó chủ tịch Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) vào vị trí thành viên HĐQT và bà Trần Thị Quỳnh Hương vào vị trí thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019;

IMG_5843[2]

Ông Đinh Thái Hương tặng hoa thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Việc tăng vốn điều lệ và bổ nhiệm nhân sự cao cấp không chỉ giúp nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh của PJICO trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mà còn là minh chứng cho quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bền vững giữa PJICO và SFMI. Với 60 năm kinh nghiệm về lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đứng số 1 Hàn Quốc và 23 thế giới, SFMI được kỳ vọng sẽ vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, đưa PJICO phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với tầm vóc là nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.