Bảo hiểm tàu thủy

Những bảo hiểm tàu biển PJICO cung cấp

NHÓM BẢO HIỂM TÀU BIỂN QUỐC TẾ
– (2101) Bảo hiểm Thân tàu biển quốc tế
– (2102) Bảo hiểm P&I tàu biển quốc tế
NHÓM BẢO HIỂM TÀU BIỂN NỘI ĐỊA
– (2201) Bảo hiểm Thân tàu biển nội địa
– (2202) Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển nội địa
NHÓM BẢO HIỂM TÀU THỦY NỘI ĐỊA
– (2301) Bảo hiểm Thân tàu thủy nội địa
– (2302) Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa
NHÓM BẢO HIỂM TÀU CÁ
– (2401) Bảo hiểm Thân tàu cá
– (2402) Bảo hiểm Ngư lưới cụ
– (2403) Bảo hiểm TNDS chủ tàu cá
NHÓM BẢO HIỂM RỦI RO NHÀ THẦU ĐÓNG TÀU
– (2501) Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu biển
– (2502) Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu thủy nội địa
– (2503) Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu cá
NHÓM BẢO HIỂM TÀU KHÁC
– (2901) Bảo hiểm vỏ container
– (2902) Bảo hiểm rủi ro bắt cóc và đòi tiền chuộc


TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?