1.1 Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (A) - 1.1.82 (CL252) (tiếng Việt)