1.3 Quyêt định ban hành Quy tắc chung về vận chuyển hàng hóa