10.2 Điều khoản bảo hiểm thịt đông lạnh (C) - 24 giờ ngừng máy lạnh - 1.1.86 (CL325) (tiếng Việt)