11.1 Điều khoản bảo hiểm đình công (Thịt đông lạnh) - 1.1.86 (CL326) (tiếng Việt)