12.2 Điều khoản bảo hiểm hàng đay - 1.1.84 (CL282) (tiếng Việt)