13.1 Điều khoản bảo hiểm chiến tranh (Hàng hóa) - 1.1.82 (CL255) (tiếng Việt)