14.1 Điều khoản bảo hiểm đình công (hàng hóa) - 1.1.82 (CL256) (tiếng Việt)