15.1 Điều khoản bảo hiểm chiến tranh (Hàng hóa đường không) - 1.1.82 (CL258) (tiếng Việt)