16.1 Điều khoản bảo hiểm đình công (Air Cargo) - 1.1.82 (CL260) (tiếng Việt)