17.1 Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (A) - 1.1.2009 (CL382)_VNS (tiếng Việt)