18.1 Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (B) - 1.1.2009 (CL383) (tiếng Việt)