19.1 Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (C) - 1.1.2009 (CL384) (tiếng Việt)