2.1 Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (B) - 1.1.82 (CL253) (tiếng Việt)