20.1 Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (Air) - 1.1.2009 (CL387) (tiếng Việt)