21.1 Điều khoản bảo hiểm chiến tranh (Hàng hóa) - 1.1.2009 (CL385) (tiếng Việt)