22.1 Điều khoản bảo hiểm đình công (hàng hóa) - 1.1.2009 (CL386) (tiếng Việt)