23.1 Điều khoản bảo hiểm chiến tranh (Hàng hóa đường không) - 1.1.2009 (CL388) (tiếng Việt)