24.1 Điều khoản bảo hiểm đình công (hàng hóa đường không) - 1.1.2009 (CL389) (tiếng Việt)