25.1 Điều khoản bảo hiểm đình công (Thực phẩm đông lạnh) - 1.1.86 (CL265) (tiếng Việt)