26.1 Điều khoản bảo hiểm thịt đông lạnh (A) - 1.1.86 (CL323) (tiếng Việt)