3.1 Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (C) - 1.1.82 (CL254) (tiếng Việt)