4.2 Điều khoản bảo hiểm hàng hóa (Đường không) - 1.1.82 (CL259) (tiếng Việt)