5.1 Điều khoản dầu chở rời - 1.2.83 (CL273) (tiếng Việt)