6.1 Điều khoản bảo hiểm thực phẩm đông lạnh (A) - 1.1.86 (CL263) (tiếng Việt)