7.1 Điều khoản bảo hiểm thực phẩm đông lạnh (C) - 1.1.86 (CL264) (tiếng Việt)