8.1 Điều khoản bảo hiểm hàng than - 1.10.82 (CL267) (tiếng Việt)