9.1 Điều khoản bảo hiểm thịt đông lạnh (A) - 24 giờ ngừng máy lạnh- 1.1.86 (CL324) (tiếng Việt)