Quy tắc, điều khoản sản phẩm

Quy tắc, điều khoản BH Tàu thủy

I. Quy tắc, Điều khoản:

1.A Quy tắc hiểm thân tàu quốc tế (tiếng Việt)

1.B Quy tắc bảo hiểm thân tàu quốc tế (tiếng Việt). pdf

2. Quy tắc bảo hiểm P&I Hội LSSO

3. Quy tắc tàu biển nội địa (Thân tàu, P&I)

4. Quy tắc bảo hiểm tàu thủy nội địa (Thân tàu, P&I)

5. Quy tắc bảo hiểm tàu cá

6. Quy tắc bảo hiểm tai nạn thuyền viên

7. Điều khoản bảo hiểm rủi ro đóng tàu (tiếng Việt)

8. Điều khoản bảo hiểm container (tiếng Việt)

9. Quy tắc bắt buộc theo Quyết định 99-2005-QĐ-BTC

10. Quy tắc bảo hiểm K&R

11.-Quy-tắc-bảo-hiểm-thân-tàu-theo-Nghị-định-số-67

12. Quy tắc bảo hiểm ngư lưới cụ theo Nghị định số 67

13. Quy tắc bảo hiểm rủi ro đặc biệt theo Nghị định số 67

14. Quy tắc bảo hiểm thuyền viên theo Nghị định số 67

II. Biểu phí:

PL.27.1 – 11 Phí bảo hiểm thân tàu biển nội địa

PL.27.1 – 12 Mức trách nhiệm Mức phí bảo hiểm TNDS tàu biển nội địa

PL.27.1 – 14 Mức trách nhiệm, Mức phí bảo hiểm TNDS tàu thuỷ nội địa

PL.27.1 – 16. Mức trách nhiệmmức phí bảo hiểm bắt buộc theo Quyết định 99-2005-QĐ-BTC ngày 22-12-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

PL.27.1 – 17 Phí bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

PL.27.1 – 18 Mức trách nhiệm Mức phí TNDS chủ tàu cá

PL.27.1 – 19. Phí bảo hiểm thân tàu cá

PL.27.1 – 20 Mức trách nhiệm và phí bảo hiểm bảo hiểm Tai nạn thuyền viên

III. Mẫu hồ sơ

PL.27.1 – 11 Phí bảo hiểm thân tàu biển nội địa

PL.27.1 – 12 Mức trách nhiệm Mức phí bảo hiểm TNDS tàu biển nội địa

PL.27.1 – 14 Mức trách nhiệm, Mức phí bảo hiểm TNDS tàu thuỷ nội địa

PL.27.1 – 16. Mức trách nhiệmmức phí bảo hiểm bắt buộc theo Quyết định 99-2005-QĐ-BTC ngày 22-12-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

PL.27.1 – 17 Phí bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

PL.27.1 – 18 Mức trách nhiệm Mức phí TNDS chủ tàu cá

PL.27.1 – 19. Phí bảo hiểm thân tàu cá

PL.27.1 – 20 Mức trách nhiệm và phí bảo hiểm bảo hiểm Tai nạn thuyền viênTẠI SAO BẠN NÊN CHỌN BẢO HIỂM PJICO ?