Năm 2018, Vinare đạt lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ 55,4 tỉ đồng. Kế hoạch 2019 lợi nhuạn trước thuế tăng 5% so với 2018.

Năm 2018, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) ghi nhận doanh thu phí đạt 1.802.7 tỉ đồng, tăng 9,2% so với 2017. Phí giữ lại đạt 784.7 tỉ đồng, tăng 33,7%.

Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ đạt 55,4 tỉ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Về kết quả doanh thu một số nghiệp vụ cho thấy, đối với nghiệp vụ Tài sản, doanh thu phí tăng 8,7% so với năm trước. Nghiệp vụ Kỹ thuật, doanh thu phí bằng 87,8% so với 2017. Nghiệp vụ Thân tàu, doanh thu phí tăng 2,8%.

Mục tiêu chung của Vinare trong năm 2019 là doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 9% so với 2018. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 5% so với 2018.

 Theo Ánh Dương/Kinh tế & Tiêu dùng