Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petroimex (PJICO) thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu như sau:

  • Tên gói thầu: Tư vấn chiến lược Công nghệ thông tin giai đoạn 2019 – 2024.
  • Giá gói thầu: 4.700.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn).
  • Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh bằng bỏ phiếu kín.
  • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 07/10/2019.
  • Loại hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.

Kính thông báo tới các đơn vị quan tâm theo dõi thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu trong thời gian tới.

Trân trọng thông báo!