Bảo hiểm sức khỏe

Danh sách bảo lãnh viện phí PJICO

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Khách hàng về giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi khám/ điều trị tại Cơ sở y tế, Bảo hiểm PJICO hợp tác với các Cơ sở y tế về dịch vụ Bảo lãnh viện phí.

Khi Khách hàng (Người được bảo hiểm) đến khám/ điều trị tại Cơ sở y tế trong hệ thống các Cơ sở y tế hợp tác dịch vụ bảo lãnh viện phí với PJICO, Cơ sở y tế sẽ hướng dẫn Khách hàng làm thủ tục bảo lãnh viện phí với PJICO. Nếu yêu cầu bảo lãnh viện phí được chấp nhận, PJICO sẽ thanh toán số tiền bảo lãnh viện phí trực tiếp cho Cơ sở y tế. Trường hợp yêu cầu bảo lãnh viện phí không được chấp nhận, Khách hàng sẽ thanh toán chi phí khám/ điều trị cho Cơ sở y tế và sau đó nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm cho PJICO

 Xem danh sách bảo lãnh viện phí Tại đây: DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ, BẢO LÃNH VIỆT PHÍ

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ, BẢO LÃNH VIỆN PHÍ ( Tiếng Anh)Tại sao bạn nên chọn

Bảo hiểm PJICO?