THÔNG BÁO

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2024

Kính gửi:  Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/PJICO/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2024 “V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử/đề cử nhân sự ứng viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của PJICO như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ PJICO: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 15/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau để đề cử/ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5 % đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50%  đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”

II. TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ứng viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ hiện hành của PJICO. Tham chiếu các quy định sau:

1. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT:

– Quy định tại Điều 155 khoản 1 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

– Quy định tại Điều 81 Luật  Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.

– Quy định tại Điều 25 khoản 4 Điều lệ PJICO.

2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT:

– Ngoài các tiêu chuẩn tại mục 1 trên đây, Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng Quy định tại Điều 155 khoản 2 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

III. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 gồm có:

– Đơn ứng cử ứng viên HĐQT của cổ đông là cá nhân theo Mẫu số 1.

– Đơn đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân theo Mẫu số 2.

Trường hợp Nhóm cổ đông gộp phiếu biểu quyết lại với nhau để đề cử bổ sung Biên bản họp nhóm của cổ đông theo Mẫu số 3.

– Bản chính Sơ yếu lý lịch theo Mẫu số 04.

– Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử /đề cử: Quý cổ đông gửi về Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty trước 17h ngày 07/4/2024 theo địa chỉ sau:

        Nơi nhận: Ban Tổng hợp – HĐQT, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

        Địa chỉ: Tầng 21-22 toà nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;

        Điện thoại: 024.37760867 (205, 206) Fax: 024.37760868.

Mọi thông tin liên quan tới công tác ứng cử/đề cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PJICO xin liên hệ Mr. Hoàng Thế Vinh điện thoại 0916.446.336 để được cung cấp thông tin và giải đáp mọi yêu cầu của cổ đông.

Trân trọng thông báo! 

tt1

tt2